English 6 & Grammar (GUM) will pay a little ! PLZ HELP!

English 6 & Grammar (GUM) will pay a little ! PLZ HELP!

Question #1: Gum.PNG 

Question #2: Gum question #2.PNG 

Question #3: Gum question # 3.PNG 

Question #4: Gum Question #4.PNG 

Question #5: Gum Question #5.PNG 

Question #6: Gum Question #6.PNG 

Question #7: Gum q, #8.PNG 

Question #8: Gum Q, #10.PNG